Make your own free website on Tripod.com

 

 1. KONSEP BIMBINGAN
 2. DISEDIAKAN OLEH : DANIEL SAYOM

  KUMPULAN : M1T696

  MAKTAB PERGURUAN SAINS BINTULU

   Laman ini direka khas oleh : George Langat Ngau

  Kumpulan : M1T696

  1. PENGERTIAN BIMBINGAN
  2. Dalam erti kata yang luas,bimbingan dapat ditafsirkan sebagai proses menolong individu-individu untuk memahami diri mereka dan dunia mereka (Shertzer & Stone, 1981). Proses ini menunjukkan suatu masa yang berpanjangan ,berlanjutan dan berterusan bagi mencapai matlamat tersebut. Menurut Mathewson ( 1962 ), menyatakan bahawa bimbingan ialah proses profesional yang sistematik bagi menolong individu melalui prosedur pendidikan dan membuat interpretasi untuk memahami ciri-ciri dan potensinya sendiri, lebih-lebih lagi dengan keperluan dan peluang sosial mengikut nilai-nilai sosial dan moral.

   Manakala Llyod dan Aminah ( 1987 ), menegaskan bahawa bimbingan ialah proses ikhtisas bersistem bagi menolong orang perseorangan melaui aturan-aturan didikan dan tafsiran untuk memperolehi fahaman yang lebih baik tentang sifat tabii dan keupayaan yang sendiri dan menghubungklan dirinya dengan lebih memuaskan lagi dengan kehendak-kehendak masyarakat serta membuka peluang-peluang supaya individu dan masyarakat mencapai kepuasan.

   Crow dan Crow (1960 ), berpendapat bimbingan ialah sebarang bantuan yang diberikan kepada seseorang baik lelaki atau perempuan yang memiliki peribadi dan pendidikan yang mencukupi kepada seseorang individu dari setiap peringkat usia untuk menolongnya membuat pilihannya sendiri dan menanggung akibatnya.

   Mc Daniel and Shaftel ( 1957 ), pula menyatakan bahawa bimbingan ialah satu pola perkhidmatan yang merangkumi orientasi maklumat pendidikan dan kerjaya, individu, kaunseling, penempatan dan akiviti susulan. Sehubungan dengan itu, Alice Crow ( 1964 ), mencatatkan bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada seseorang individu untuk menentukan matlamat jangka pendek dan jangka panjang dan memperbaiki sikap dan tingkah laku dalam aspek-aspek yang difikirkan perlu dalam dirinya sendiri.

   Daripada pendapat tokoh-tokoh di atas dapat disimpulkan bahawa bimbingan merupakan suatu kewajipan yang harus diberikan oleh para pendidik untuk mendidik, membimbing, menasihati dan merancang masa depan pelajar-pelajar ke arah kehidupan yang sihat dan positif.

    

  3. TUJUAN BIMBINGAN.

Tujuan merupakan arah atau hala yang hendak dituju. Dalam memahami tujuan bimbingan, Cribbin ( 1963 ) mengemukakan dua tujuan bimbingan, iaitu tujuan dasar dan tujuan berkaitan.

Tujuan dasar bermaksud untuk perkembangan individu yang lebih baik dan serba lengkap; untuk perkembangan individu yang optimum, penuh, seimbang dan luas pandangan dari segi intelek, emosi, sosial dan kerohanian. Manakala tujuan yang berkaitan ialah untuk mengembangkan inisiatif, tanggungjawb, arahan kendiri dan bimbingan kendiri pelajar. Seterusnya bimbingan ini bertujuan untuk menolong pelajar memperoleh celik-akal dan dapat menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi. Tujuan yang barkaitan juga menolong ibu bapa, guru dan pentadbir menjalankan tanggungjawab dengan lebih baik, tersusun dan berkesan.

Dari segi kehendak dan maksud, bimbingan bertujuan untuk :

. Melayani keperluan-keperluan pelajar bagi perkembangan potensi dan kebolehan mereka.

 

 

  1. PRINSIP BIMBINGAN

 

Prinsip ialah asas yang menjadi dasar sesuatu pemikiran dan tindakan. Biasanya prinsip ditulis dalam sesuatu kenyataan dan harus dihormati dan diamalkan oleh orang yang berkesan. Prinsip mestilah dihormati, disnjung dan diamalkan oleh sesiapa yang berkenaan. Dalam bimbingan, prinsip yang dimaksudkan itu ialah yang berdasarkan kepada rumusan yang diberikan oleh ahli-ahli bimbingan iaitu :

 

 

 

2.0 KONSEP KAUNSELING2

2.1 PENGERTIAN KAUNSELING

Dalam pengertian yang luas, sebenarnya setiap orang terlibat dalam aktiviti kaunseling baik secara langsung atau tidak langsung, terutamanya ibu bapa, guru, pemimpin agama, peguam, doktor, jururawat dan juga semua yang terlibat dengan proses mendidik dan kebajikan masyarakat.

Oleh sebab kaunseling mempunyai pengertian, prinsip, dan tujuan yang luas, maka terdapat berbagai-bagai definisi yang diberikan oleh pakar-pakar dalam dibang perkhidmatan kaunseling, di antaranya ialah :

Arbuckle ( 1961 ), mengatakan bahawa kaunseling bukanlah bertujuanuntuk menolong klien menyesuaikan diri dengan masyarakat, tetapi ia menolong klien memahami dirinya yang sebenar iaitu apa yang kelebihan dan kekurangnya; apa yang boleh dilakukan dengan mudah; apa yang boleh dilakukan tetapi menghadapi masalah dan apa yang tidak boleh dilakukannya langsung. Shertzer dan Stone ( 1968) :

mengatakan bahawa kaunseling adalah proses interaksi yang membolehkan individu memahami diri dan situasinya. Proses ini akan mengakibatkan pembentukan atau penjelasan matlamat dan nilai hidup individu itu hingga dia dapat menentukan tindakan yang wajar untuk masa depannya.

Corey ( 1977 ) merujuk kaunseling sebagai proses apabila seorang klien diberi peluang untuk meneroka aspek diri dan kehidupan yang menimbulkan kesusahan atau masalah baginya. Penerokaan ini akan menimbulkan kesedaran tentang diri dan situasinya serta pilihan-pilihan yang ada padanya. Proses ini diharap akan dapat menolong klien itu mengesan halangan-halangan dan mengenal pasti bakat atau kebolehannya untuk hidup dengan lebih sempurna. Patterson dan Eisenberg ( 1983 ) menerangkan bahawa kaunseling ialah proses pertemuan interaktif bersemuka antara seorang kaunselor dengan klien yang mengakibatkan berlaku perubahan pada klien.

Carl Rogers dalam bukunya Counseling and Psychotherapy, menyebut kaunseling sebagai suatu proses pembetulan diri untuk berkembang secara biasa dengan pertolongan pakar pula menerima pengalaman yang belum pernh dirasai supaya ia dapat disesuai dengan diri seseorang itu. Sementara itu, Blocker ( 1974 ) mengatakan kaunseling merupkan suatu proses menoong individu supaya lebih sedar tentang dirinya dan bagaimana dia bergerak balas kepada pengaruh-pengaruh alam sekelilingnya.

Perry ( 1955 ) menyimpulkan bahawa kaunseling ialah mengenai menolong individu bagaimana dia boleh menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya. Abdul Halim ( 1990 ) mengatakan kaunseling ialah sebagai suatu kegiatan bersifat psikologokal untuk membantu manusia lain membantu dirinya dengan cara yang sistematik dan bertanggungjawab.

Kesimpulannya, kaunseling merupakan proses pertoongan. Melalui proses ini, klien dibimbing membuat keputusan sendiri. Asas bagi proses ini ialah perhubungan antara kaunselor dengan klien atas dasar bahawa kesan perhubungan itu akan menyebabkan klien berubah.

  1. TUJUAN KAUNSELING

Kaunseling merangkumi berbagi-bagai bidang perkhidmatan yang diperlukan oleh individu, pelajar dan juga masyarakat. Boleh dikatakan setiap perkhidmatan dan sesi yang diberikan oleh kaunseling mempunyai tujuan dan matlamat yang tertentu.

Pandangan yang diberikan oleh beberapa orang pakar dalam bidang kaunseling tentang tujuan kaunseling adalah seperti berikut:

Mengikut Patterson dan Eisenberg ( 1983 ) telah menghuraikan dua jenis tujuan kaunseling, iaitu tujuan proses dan tujuan terakhir. Menurut beliau, tujuan dan matlamat proses merupakan yang ingin dicapai dalam nasa yang singkat. Tujuan proses terus melibatkan klien di dalam proses kaunseling sehingga kaunseling dan klien bersetuju bahawa klien tidak lagi memerlukan perkhidmatan lanjut. Tujuan terakhir mementingkan hasil atau kesan perkhidmatan kaunseling dalam jangka masa yang panjang. Tujuan terakhir adalah perubahan atau perkembangan yang akan dialami oleh klien hasil daripada perkhidmatan kaunseling.

George dan Coistiani ( 1981 ) memberikan lima tujuan kaunseling:

Rogers ( 1961 ) mengatakan kaunseling bertujuan memperkembangkan dan memajukan perubahan pada diri individu itu hingga menyebabkan dia merasa sejahtera. Corey ( 1982 ) telah merumuskan matlamat kaunseling sebagai mewujudkan kesedaran diri klien dan bergerak ke arah sepenuhnya tentang perkara-perkara dalaman dirinya dan membuat keputusan. Dengan kata lain, matlamat kaunseling yang ditegaskan oleh Krumboltz adalah khusus kepada gerak laku yang tertentu. Sebagai contoh seseorang yang mendapatkan perkhidmatan kaunseling adalah disebabkan dia mempunyai masalah yang tertentu dan tidak dapat menyelesaikannya.Manakala menurut Reaves dan Reaves ( 1965 ) berpendapat bahawa objektif kaunseling yang utama ialah untuk memberi inspirasi kepada klien bagi menilai, membuat, menerima dan mengambil tindakan terhadap pilihan atau keputusan yang dibuatnya.

Tujuan kaunselind yang lain adalah sepertin berikut:

 

  1. PRINSIP KAUNSELING

Dalam bidang kaunseling, prinsip-prinsip harus diamalkan untuk mencapaui tujuan kaunseling. Menurut Patterson ( 1971 ), prinsip dan ciri kaunseling adalah seperti berikut :

Menurut Arbuckle, kaunseling harus berasaskan prinsip-prinsip berikut:

Mengikut Biasco ( 1986 ) pula prinsip kaunseling adalah seperti berikut:

Secara amnya, prinsip-prisip kaunseling dapat dirumuskan seperti berikut:

 

 

 

 1. KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING

Untuk mencapai matlamat-matlamat dalam sesi kaunseling, kaunselor atau pembimbing harus mempunyai kemahiran-kemahiran dalam sesi kaunseling.

Menurut Carkhuff ( 1979 ), mengatakan kaunseling melibatkan empat kemahiran asas iaitu:

Sehubungan dengan itu, kemahiran-kemahiran asas dalam kaunseling yang lain ialah seperti berikut:

 1. Tingkah laku memberi perhatian
 2. Dalam sesi kaunseling tugas penting kaunselor ialah memberi perhatuian semasa kehadiran klien. Perhatian yang bersungguh-sungguh akan menjalinkan hubungan yang baik di antara kaunselor dengan klien. Perhatiuan dan tingkah laku kaunselor yang dimaksudkan itu seperti:

  (a). Kedudukan klien

  Sebelum memulakan sesi kaunseling,kaunselor perlulah membetulkan tempat duduk klien supaya dia dapat memerhati berhadapan dan bercakap dengan kaunselor dengan lebih selesa.

  (b). Bertenang

  Kaunselor dan klien hendaklah ddalam keadaan yang baik supaya komunakasi antara mereka berdua dapat difahami dengan mudah.

  (c). Kedudukan tubuh kaunselor

  Kaunselor hendaklah membetulkan kedudukan tubuhnya. Iaitu condong ke hadapan seolah- olah dia bersedia untuk mendengar masalah yang disampaikan oleh klien.

  (d). Perawakan muka

  Air muka seseorang kaunselor hendaklah senyum. Suka dan bersedia untuk memahami dan mengingat kembali apa yang disampaikan oleh klien. Keadaan muka kaunselor yang masam menyebabkan klien berasa tawar hati untuk menerangkan sesuatu.

  (e). Tentangan mata

  Kaunselor hendaklah merenung atau menentang mata kliennya dengan penuh perhatian semasa dia bercakap bagi menunjukkan kesediaan melibatkan diri dalam pertemuan yang diadakan. Tentangan mata yang dimaksudkan ialah yang tidak mengancam keselesaan kedua- dua belah pihak dan tidak menimbulkan fitnah. Sekiranya klien berasa malu, bolehlah kaunselor mengubahkan pandangan ke arah lain bagi membolehkan dia mencurahkan perasaannya dengan lancar.

  (f). Pemerhatian tingkah laku tubuh badan klien

  Jika pergerakan klien berlaku dengan kerap, ini menunjukkan dia berkeadaan tidak selesa dan mengalami jiwa yang tidak tenteram. Di antara tanda- tanda atau masalah pergerakan tersebut ialah:

  (i). Percakapan terganggu

  (ii). Tangan menggeletar

  (iii). Keadaan nafas turun naik.

  (iv). Kaki menghentak di lantai

  (v). Perhatian ke arah kaunselor tidak tepat.

  Oleh itu kaunselor hendaklah mengawasi pergerakan klien sama ada dia berada dalam keadaan konsisten atau tidak.

  (g). Soalan terbuka

  Kaunselor boleh menggunakan soalan terbuka bagi menggalakkan klien bercakap dan seterusnya memulakan pokok perbincangannya.

  (h).Mengikut percakapan klien

  Kaunselor harus mengikuti perkembangan percakapan klien dan memberi dorongan minimum bagi menggalakkan dia meneruskan perkara-perkara yang penting. Sebagai contoh kaunselor boleh menggunakan kata-kata seperti teruskan, lantas, baik, ya, jadi dan sebagainya. Kaunselor juga boleh menggunakan pergerakan fizikal seperti mengangguk kepala.

  (i). Mempunyai anggapan yang positif

  Kaunselor hendaklah mempunyai anggapan yang positif terhadap klien seperti menunjukkan kemesraan dan menghormati sebagai seorang individu yang mempunyai maruah.

 3. Kemahiran mendengar

Kemahiran mendengar boleh diperolehi secara fizikal, idea, perasaan, psikologi dan keseluruhan pengalaman klien.

(a). Mendengar secara fizikal

Kaunselor yang berpengalaman boleh menangkap kehendak klien melalui gerak-geri fizikal yang ditunjukkan. Kemesraan dan rasa hormat akan mudah terjalin apabila kedua-dua pihak cepat menunjukkan kefahaman.

(b). Mendengar secara idea

Kaunselor mudah memahami apa yang disampaikan oleh klien apabila dia dapat melahirkan masalahg melalui idea atau fakta yang tersusun. Kegagalan klien melahirkan idea atau fakta-fakta yang munasabah mungkin menyukarkan kaunselor memahaminya.

(c). Mendengar secara perasaan

Memang susah untuk memahami perasaan klien lebih-lebih lagi pabila dia memasuki alam remaja. Bagaimanapun, untuk menghayati perasaan klien, kaunselor hendaklah menyelami dan mendekati aras perasaan yang dialami oleh klien.

(d). Mendengar secara psikologi

Penggunaan ilmupsikologi secara tidak langsung terdapat dalam sesi kaunseling. Dalam hubungan ini, kaunselor hendaklah memahami keadaan klien yang sukar bercakap, rasa takut, cemas, lemah dan sebagainya.

(e). Mendengar keseluruhan pengalaman klien.

Di akhir sesi kaunseling, kaunselor hendaklah mengumpul serta mengingati kembali maklumat yang disampaikan oleh klien bagi membuat rumusan dan tindakan susulan.

3. Mengenap pasti masalah

Kaunselor perlulah mengenal pasti masalah sebenar yang dihadapi oleh klien. Pada peringkat permulaan mungkin masalah yang ditimbulkan oleh klien secara samar-samar. Bgaimanapun, masalah sebenar akan dapat diketahui setelah kaunselor menyuruh klien menyatakan secara terus terang.

Setelah mengenap pasti maslah khusus, kaunselor bolehlah menggunakan strategi-strategi berikut:

(a). Strategi mengubah cara pemikiran dan penyelesaian masalah.

(b). Strategi mengubah perasaan dan sikap.

(c). Strategi mengubah tingkah laku orang lain.

Strategi pertama mudah dipelajari dan ia melibatkan langkah-langkah seperti:

(a). Menentukan masalah umum.

(b). Menentukan masalah khusus.

(c). Menyenaraikan masalah khusus mengikut keutamaan untuk bertindak.

(d). Menentukan matlamat khusus bagi setiap masalah khusus.

(e). Mengenal pasti tindakan-tindakan alternatif untuk mencapai sesuatu

matlamat khusus.

(f). Menilai implikasi positif dan negatif bagi setiap tindakan.

(g). Merancang langkah-langkah yang digunakan.

(h). Menilai sejauh manakah tindakan itu berjaya.

(I ). Menilai kesan tindalan ke atas masalah.

 

4. Kemahiran membimbing dan menasihati klien

Dalam sesuatu kadangkala kaunselor perlu memimpin klien ke arah bimbingan yang sempurna. Dengan cara itu klien dapat menanam kesedaran kendiri. Contoh perbualan memberi bimbingan kepada klien adalah seperti yang berikut:

Klien : Saya gagal dalam kursus Falsafah Pendidikan pada semester ini.

Apakah pendapat encik ?

Kaunselor : Jangan bimbing, anda mempunyai dua kali peluang lagi untuk

mengambil krusus itu semula.

Klien : Sebenarnya kursus itu susah dan saya kurang faham apa yang

diajar oleh pensyarah berkenaan.

Kaunselor : Pada pendapat saya, anda boleh berjumpa dengan pensyarah tersebut untuk mengemukakan sebarang masalah. Saya percaya dia sudi menolong anda.

Klien : Tetapi dalam masa yang sama saya terpaksa mengambil beberapa kursus yang lain dalam setiap semester.

Kaunselor : Begini caranya, iaitu anda anggaplah kursus yang gagal itu seolah-olah anda belum mengambilnya lagi. Jangan malu dengan kawan-kawan yang lain. Ini merupakan satu cabaran. Anda harus menempuhinya.

Klien : Baik encik, saya akan mencuba dan berusaha.

Kaunselor : Bagus, dan setiap orang yang berusaha akan diberikan kejayaan oleh Allah s.w.t

 

5. Melakukan refleksi

Refleksi boleh digunakan bagi tingkah laku lisan dan bukan lisan. Ada tiga jenis refleksi yang berkesan iaitu.

(a). Refleksi isi

"Anda berkata …. Dia tinggalkan anda."

(b). Refleksi perasaan

"Anda berasa cemburu."

(c). Refleksi makna (isi dan perasaan)

"Anda berasa cemburu sebab dia tinggalkan anda."

Refleksi boleh digunakan apabila:

(a). Klien menunjukkan perubahan tertentu seperti:

(i). Mulai menangis

(ii). Tidak mahu bercakap

(iii). Menjadi marah

(iv). Bangun dari kerusi

(v). Mulai ketawa

(vi). Tingkah laku menjadi agresif dan gelisah.

(b). Apabila apa yang diperkatakan tidak serasi dengan perasaan yang dapat dilihat.

(c). Pembimbing ingin mengukuhkan sesuatu yang diluahkan oleh klien yang dianggap penting.

Ayat-ayat yang boleh digunakan oleh pebimbing untuk refleksi termasuklah:

"Saya nampak awak…."

"Saya rasa seolah-olah …."

"Saudara kelihatan ….."

Dengan menggunakan refleksi, pembimbing boleh mendapatkan pengesahan tentang perasaan yang dapat dilihat dan klien juga akan lebih sedar tentang perasaan yang sebelum itu tidak begitu disedari olehnya.

 1. Konfrontasi

Menurt Geoge dan Cristiani (1981) konfrontasi didefinisikan secara operasional sebagai kebolehan kaunselor untuk memahami, mengindentifikasi serta menunjukkan kepada kliennya mesej, perasaan, pengalaman, sikap, fikiran dan tingkah laku klien yang tidak serasi atau berselisihan.

Tujuan menggunakan kemahiran konfrontasi ialah:

(a). Menyedarkan klien tentang perlakuan yang slah dan tidak memberi faedah.

(b). Membina tingkah laku yang sihat.

(c). Supaya klien mempunyai gambaran yang jelas tentang dirinya mengikut perspektif yang realistik.

(d). Lebih memahami diri sendiri.

Konfrontasi digunakan apabila klien tidak mahu mengaku sesuatu dan tidak mahu bertindak mengikut jalan munasabah.

Contoh:

Klien : Saya suka membaca sambil mendengar radio. Bagaimanapun, saya tahu membaca sambil mendengar radio akan mengganggu anda lakukan penerimaan proses pembelajaran.

Kaunselor : Kalau anda tahu itu merupakan suatu masalah, kenapakah anda lakukan juga ?

Dalam situasi atau perbualan tersebut, kaunselor menyatakan kepada klien ketidakseimbangan di antara:

(a). Apa yang diceritakan dengan apa yang dia darap tentang dirinya.

(b). Anggapan tentang dirinya dengan apa yang dialami oleh kaunselor dalam situasi kaunseling tersebut.

Oleh itu konfrontasi hendaklah dibuat dengan empati dan bukan bertujuan hendak mencabar kliern.

 

7. Kekinian

Kekinian adalah kemahiran yang digunakan oleh kaunselor untuk menggunakan kata-kata sekarang dalan struktur perkataannya semasa berhadapan dengan klien. Bagaimanapun, perkataan yang digunakan oleh kaunselor berkemungkinan boleh menyentuh perasaaan klien.

Contoh 1:

Klien : Saya tidak setuju dengan nasihat encik.

Kaunselor : Kalau begitu, nampaknya nasihat saya susah anda terima.

Contoh 2:

Klien : Bolehkah saya cerita tentang kawan sebilik saya ?

Kaunselor : Itu rahsia, anda tidak perlu tahu

8. Pendedahan kendiri

Carkhuff (1969) mendefinisikan pendedahan kendiri sebagai kebolehan kaunselor untuk mendedahkan diri dengan cara yang tidak dipaksa atau kerelaan kaunselor untuk berkongsi idea, pandangan , sikap dan pengalaman peribadi yang akan mendedahkan dirinya kepada klien sebagai individu yang unik. Kaunselor menggunakan kemahirabn ini adalah untuk mendapatkan kefahaman daripada klien. Sekiranya kaunselor mempunayi pengalaman yang hampir sama seperti yang dialami oleh klien, dia bolehlah menyatakan kepada klien supaya klien supaya klien dapat merasakan yang bukannya dia seorang sahaja yang mengalami maslah tersebut. Kaunselor juga boleh berkongsi perasaannya terhadap apa yang ditimbulkan oleh klien.

Contoh:

Klien : Saya berasa kecewa kerana setiap kali latihan mengajar, ada sahaja yang dikritik oleh penyelia saya.

Kaunselor : Sebenarnya itu merupakan kebaikan. Saya pun begitu juga pada masa menjalani latihan mengajar sepuluh tahun yang lalu. Apa yang saya ajar, boleh dikatakan ada sahaja yang dikritik oleh penyelia saya.

Jadi kemahiran pendedahan kendiri yang diguanakan olek haunselor khasnya pada peringkar awal adalah sesuai sekali. Dengan kemahiran ini klien akan berasa berkeyakinan untuk menceritakan perkara-perkara yang sebanar.

9. Pemprafrasa

Pemprafrasan bermaksud mepliputi kebolehan kaunselor mengenap pasti perasaan dan merumus isi-isi penting yang didengari daripada klien. Kemahiran ini bertujuan meningkatkan kefahaman diri klien tentang masalah-masalah yang dihadapinya dan seterusnya cuba mengatasi sendiri.

Contonhnya:

Klien : Saya selalu dimarahi oleh ibu saya kerana tidak menjaga adik, sedangkan saya terpaksa menghabiskan kerja-kerja sekolah yang disuruh oleh guru.

Kaunselor : Nampaknya anda tersinggung kerana dimarahi oleh ibu bapa anda, sedangkan anda mempunayi tanggungjawab terhadap pelajaran yang perlu diselesaikan. Saya rasa cubalah anda fikir cara yang sesuai untuk mengatasinya, iaitu dengan mengadakam jadual belajar harian yang bersistematik.

10. Kesenyapan

Dalam sesi kaunseling kadang-kadan suasana kesenyapan berlaku apabila klien tidak dapat mengeluarkan perkataan. Kesenyapan ini berlaku disebabkan oleh:

(a). Klien sedang mencari idea-idea yang lain.

(b). Klien memerlukan masa untuk menyusun idea-idea yang terlintas di kepalanya.

(c). Klien merasakan perbincangan yang diadakan berjalan dengan serius.

(d). Klien telah mengeluarkan sesuatu perkara yang besar dan luar biasa.

(e). Satu perkara yang sangat kompleks telah timbul.

(f). Klien merasakan bahawa perkara itu perlu dirahsiakan dan meramalkan bahawa dia telah bercakap terlalu banyak.

Dalam sesi kaunseling, kadang-kadang suasana kesenyapan boleh memberi peluang kepada klien untuk berfikir serta menghayati perasaannya dalam proses dia memahami, menganalisis diri dan keputusan yang akan diambi

 

11. Memahami dengan empati

Memahami dengan empati ialah kebolehan kaunselor untuk membenarkan dirinya mengalami apa yang klien sedang alami dalam rangka rujukan kliennya. Dengan kata lain ialah memahami dan menghayati keseluruhan ‘ dunia’ klien dari kaca matanya. Satu cara yang penting ialah kaunselor ‘mendengar cara aktif ’ apa yang sedang diluahkan oleh klien. Kaedah ‘mendengar cara aktif ’ini termasuklah.

(a). Manggalakkan klien untuk terus bercakap.

(b). Kaunselor hendaklah menunujukkan bahawa dia berminat mendengar apa yang klien katakan.

(c). Ingin memberi klien peluang mendengar kembali apa yang dia sendiri telah katakan.

12. Kemahiran temuduga dalam kaunseling

Kemahiran temuduga atau temubual dalam kaunseling merupakan perkara yang penting dalam proses penerokaan di anatara kaunselor dengan klien. Dalam proses temuduga ini, kaunselor harus mempunyai kemahiran bercakap dan bijak dalam menyusun kata-kata kerana kadangkala klien susah mengeluarkan percakapan. Oleh itu kaunselor perlulah memikir dan menyambung semula dengan bahasa yang baik tentang idea-idea yang terputus. Dalam masa yang sama kaunselor juga harus membangkitkan suasana yang boleh menimbulkan motivasi kepada klien untuk memudahkan dia bercakap. Kaunselor yang merangka temuduga mengikut kehendak klien dan atas dasar suka sama suka akan membantu proses temuduga berjalan dengan baik.

Teknik temuduga yang baik ialah:

(a). Mengadakan sesi pembukaan dalam temuduga seperti mendapatkan latar belakang peribadi klien.

(b). Menanyakan soalan yang berbentuk terbuka dan mudah difahami.

(c). Tidak serius dalam sesuatu soalan atau perbincangan.

(d). Mengetahui rekod kedatangan klien dalam sesi kaunseling.

(e). Mudah memahami perasaan klien dan bersedia untuk menyambung apa yang klien bicarakan.

(f). Fleksibiliti dalam penggunaan masa sesi kaunseling. Dengan kata lain, kaunselor tidak menghadkan masa yang sebenar dalam perbincangan sesi kaunseling.

(g). Kaunselor harus jujur dan ikhlas dalam proses membantu klien. Dalam sesuatu sesi, berkemungkinan kaunselor tidak mengetahui kesemuanya. Oleh itu maklumat daripada klien boleh juga membantu kaunselor untuk mencari npenyelesaian.

(h). Berkemahiran dalam menamakan sesi kaunseling.

Rumusan

Kemahiran dalam sesi kaunseling adalah suatu yang perlu dipelajri dan diyahati oleh kaunselor. Dalam sesi kaunseling , kemungkinan berbagai-bagai perkara yang tidak diduga akan berlaku kepada klien. Seseorang kaunselor yang mempunyai pengalaman yang luas biasanya akan bertindak dan menggunakan berbagai-bagai sudut dimensi kemahiran bagi memberi keyakinan kepada klien. Justeru itu, sebagai seorang kaunselor harus menguasai kemahiran dalam sesi kaunseling.

 

 

 1. PROSES / PROSEDUR DALAM SESI KAUNSELING.

Mengendalikan sesi kaunseling adalah satu proses yang rumit dan memerlukan banyak latihan. Oleh itu dalam sesi kaunseling , seseorang kaunselor haruslah mempunyai beberapa prosedur bagu melicinkan rancangan tindakannya. Rancangan ini merupakan suatu yang sukar kerana biasanya kaunselor tidak dapat memastikan sama ada bantuan dan penjelasan yang diberikan dapat diambil manfaat oleh klien atau lenyap bagitu sahaja. Dalam hubungan ini beberapa orang ahli kaunseling Barat telah menggariskan beberapa peringkat atau panduasn untuk memberi keberkesanan dalam proses kaunseling. Peringkat-peringkat yang dikemukakan itu boleh dirumuskan seperti yang berikut:

 1. Peringkat awal
 2. Peringkat awal, iaitu penyediaan dan kemasukan merupakan peringkat yang mana klien memulakan temubual dengan kaunselor. Klien menugkin berasa ragu-ragu terhadap kebolehan kaunselor untuk membantunya dalam sesuatu masalah. Bagaimanapun, anggapan dan teka teki ini akan lenyap sekiranya suasana dalanm bilik kaunselor dapat memberi motivasi dan inpirasi bagi klien membuakan perbualan.Cara gaya dan tutur kata kaunselor sedikit sebnyak boleh merangsangkan klien untuk berkata sesuatu. Sekiranya klien kelihatan sukar memulakan percakapan, kaunselor boleh membimbingnya dengan memulakan dahulu beberapa ayat seperti:

  "Sila duduk."

  "Apa masalah yang anda hadapi ?"

  "Boleh saya tolong ?"

  "Senangkah anda datang ke sini ?"

  "Sudah lama menunggu ?"

  "Datang dengan apa ?"

  Jangan meneka apakah tujuan klien datang kerana sekiranya tekaan itu tidak tepat, klien berasa bahawa kaunselor masih lagi tidak mahir dalam proses bimbingan. Pada peringkat ini boleh dikatakan kaunselor akan menentukan matlamat klien, membna jalinan perhubungan dan menstruktur perhubungan proses kaunselin

 3. Penjelasan

Di peringkat ini, kaunselor cuba mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah klien Soalan-soalan yang dikemukakan hendaklah berbentuk terbuka untuk mendapatkan jawapan atau maklumat yang lebih.

Contoh : Masalah pelajar tidak mahu bersekolah kerana kemiskinan.

Klien : "Saya tidak mahu ke sekolah atau belajar kerana keluarga saya miskin."

Kaunselor : "Ada pelajar yang berumr 15 tahun tidak mahu belajar tetapi ada juga yang berumur 20 tahun sanggup lagi belajar. Jadi bagaimana pebndirian anda ? Apa yang anda fikir boleh anda buat dengan kelulusan PMR ?

Dalam masalah begini mungkin kaunselor boleh mendapatkan penjelasan yang selanjutnya daripada keluarganya kerana ini merupakan masalah yang besar. Jadi untuk memberi penjelasan yang bermakna, ibu bapa boleh juga dipanggil untuk memberi nasihat bagi kepentingnya anaknya.

3.Struktur

Di peringkat ini, kaunselor mendengar penjelasan daripada klien, bolehlah beliau menetapkan sama ada boleh atau tidak membantu klien. Dalam masa yang sama klien juga dapat memahami air muka kaunselor sama ada jujur atau sebaliknya. Apabila kaunselor dan klien saling mempercayai maka kaunselor boleh menentukan apakah cara-cara bimbingan dan pertolongan yang dapat diberikan. Klien pula perlulah menerangkan dengan jelas apakah masalah yang dialami. Dengan itu kaunselor dapat mengikat kontrak atau persetujuan bagi mencapai matlamat yang dikehendaki bersama. Dengan itu jelas juga klien akan berasa yakin di atas kesungguhan kaunselor yang bersetuju untuk menyelesaikan sesuatu masalah dalam masa yang ditentukan.

4.Perhubungan

Matlamat di sini ilah untuk mengeratkan lagi perhubungan di antara kaunselor dan klien. Kesenyapan mungkin berlaku, kerana penentangan yang wujud. Klien mulai berasa tidak selesa membincangkan sesuatu. Kemungkinan juga aras kepercayaannya terhadap kaunselor belum lagi kuat. Barangkali, penerokaan sedang berlaku. Ataupun, klien sedang memikirkan apa yang hendak diperkatakan kepada kaunselor

5. Penerokaan masalah klien

Peringkat-peringkat awal pertemuan yang dilalui oleh Kunselor membolehkan dia menerokai masalah dalaman dan cuba mengatur langkah-langkah yang perlu bagi menolong klien dan seterusnya mencapat matlamat yang dituju.

Secara umum, tujuan penerokaan adalah untuk mwendapatkan maklumat tambahan tentang apa yang dibincangkan oleh klien secara langsung, seperti melalui soalan dan kaedah menyoal yang mana klien tidak menyedari yang dia sedang diselidiki.

Pada peringkat ini kaunselor boleh dikatakan bersifat aktif dan uingin menentukan arahan tertentu dalam proses bimbingan dengan memberi fokus dan mendapatkan maklumat tertentu daripada klien. Kaunselor juga harus mengetahui apa yang dikehendaki oleh klien, memahami sikap dan kelakuan klien. Seterusnya kaunselor sepatutnya menyediakan suatu perancangan mendapatkan maklumat penting bagi membolehkan kaunselor dan klien bekerjasama ke arah penyelesaian masalah. Perasaan curiga di antara kedua-dua belah pihak hendaklah diketepikan. Dalam masalah ini, kaunselor hendaklah menyakinkan klien dengan menunjukkan cara-xcara kemahiran dan pembelajaran bagi mengatasi masalah klien. Segala gerak-geri, tutur kata dan tindak balas kaunselor semasa khidmat sesi kaunseling akan diberi perhatian oleh klien. Satu cara penerokaan boleh berlaku adalah dengan menggunakan soalan. Jika pada peringkat awal, kaunselor tidak digalakkan menyoal tetapi pada peringkat ini bilangan soalan yang relevan perlu ditambah. Terdapat duia jenis soalan, iaitu tertutup dan terbuka.

(a). Soalan tertutup

Untuk mendapatkan fakta seperti:

" dimana anda tinggal ?"

Unutk mendapatkan penjelasan seperti:

"Adakah adik anda dipukul oleh ayah anda ?"

Soalan tertutup adakalanya kurang sesuai jika dihalusi kerana ia

akan mengganggu proses bimbingan.

(b). Soalan terbuka

Untuk memulakan bimbingan seperti:

"Ada apa-apa masalah yang boleh saya tolong ?"

"Apa khabar saudari hari ini ?"

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih khusus seperti:

"Apakah maksud saudari apabila mengatakan ibu tiri saudari jahat ?"

Untuk memahami perasaan klien, seperti:

"Apakah perasaan saudari sekiranya saudari akan menjadi seorang ibu tiri ?"

Kaunselor ingin menarik perhatian seperti :

"Baiklah, kita kembali semula kepada perkara pokok perbincangan."

Mendapatkan alternatif seperti:

"Apakah tidakan saudari bagi mengatsi masalah emosi dalam masa tinggal bersama-sama ibu tiri?"

Kaunselor perlu juga menyedari bahawa maklumat dan kefahamanterhadap klien berbeza jika dia menggunakan soalan, ataupun hanya menggunakan cara-cara yang kurang terarah. Oleh itu dia perlu sedar bila harus menggunakan soalan dan bila pula perlu menggunakan cara lain.

Kesimpulannya bolehlah dikatakan bahawa dengan penghayatan penerokaan menggunakan soalan dapatklah kaunselor memutuskan sama ada perhubungan dengan klien dapat diteruskan ataupun tidak. Seandainya kaunselor tidak sanggup menolong klien dia hendaklah berterus terang kepada klien.

6. Pengukuhan dan mengenal pasti alternatif

Pada peringkat ini, klien seharusnya menjelaskan dengan lebih lanjut perasaannya dan menentukan alternatif-alternatif lain jika ada. Pengukuhan mengikut Muhd Mansor dan Nordina (1988, hal. 227) boleh dianggap sebagai langkah kaunselor memperkuatkan segala pilihan yang dibuat oleh klien. Dengan kata lain, suatu penetapan sudah pun dimuktamadkanantara kaunselor dengan klien.

Seterusnya pada peringkat ini, galakkan klien untuk mengenal pasti semua alternatif walaupun pada awalnya nampaknya tidak sesuai seperti terlalu agresif atau pasif. Jangan mudah membuat penailan positif atau negatif pada masa itu seperti mengangguk, menggeleng kepala atau senyum. Kaunselor boleh mencadangkan supaya menambahkan banyak alternatif tetapi perlu mendapat persetujuan klien supaya dia dapat merasakan bahawa kaunselor tidak memahami masalahnya.

Setiap alternatif mempunyai kesan iaitu:

(a). Keuntungan bagi klien

(b). Keuntungan kepada orang lain.

(c). Masalah bagi klien.

(d). Masalah bagi orang lain.

(e). Perasaan bagi klien.

(f). Perasaan bagi orang lain.

(g). Kesenangan menggunakan alternatif itu.

(h). Syarat-syarat yang diperlukan sebelum menggunakan alternatif.

Untuk memberi keberkwesanan dalam pemilihan, kaunselor perlu menanyakan kepada klien, iaitu apa akan berlaku sekiranya anda melakukan sesuatu. Penilaian perlu dilakukan bagi setiap alternatif. Di samping itu berikan peluang untuk klien memilih alternatif yang terbaik mengikut pandangan klien. Kaunselor hanya boleh mempengaruhi secara tidak langsung. Perlu diingat bahawa kaunselor tidak semestinya mengetahui kesan baik dan buruk yang akan dihadapi oleh klien

Setiap tingkah laku klien akan mendatangkan keuntungan dan kerugian. Kaunselor perlu membincangkan terlebih dahulu keuntungan dan kerugian yang dihadapi sehingga klien menyedarinya. Klien dikehendaki memberi markah kepada setiap perkara yang telah dicatatkan dan markah itu akan digunakan sebagai asas untuk menentukan sama ada tindakan itu lebih menguntungkan atau merugikan. Tentukan sama ada klien berpuas hati dengan pemilihan. Jika berpuas hati, berikan sokongan kepadanya dan cara-cara melakukan pemilihan tersebut.

7. Mengambil tindakan, penilaian dan meningkatkan motivasi klien

Tujuan peringkat ini adalah untuk mengenal pasti sama ada keadaan klien bertambah baik, buruk ataupun telah berubah sejak bimbingan berjalan. Perubahan mungkin berlaku dalam satu daripada tiga aspek berikut:

(a). Perubahan kognitf:

(i). Positif

Perubahan barkalu dari segi maklumat yang relevan yang diperolehi oleh klien tentang masalahnya serta kejelasan ciri-ciri masalah yang dihadapi.

(ii). Negatif

Klien tidak ingin menerima maklumat yang baru ataupun maklumat yang tidak releven diberikan yang menambahkan pemikirannya.

 

(b). Perubahan perasaan:

(ii). Positif

Klien lebih sedar tentang perasaannya dan dapat menghuraikan dan mengawal dengan baik.

(ii). Negatif

Klien mengalami perasaan yang tidak stabil dan tidak menunjukkan kebolehan untuk mengawal perasaan dengan baik.

(c). Perubahan tingkah laku:

(i). Positif

Klien lebih yakin melakukan sesuatu dan tingkah lakunya tidak banyakbercanggah dengan unsur-unsuer kognitif dan perasaannya.

(ii).Negatif

Terdapat keengganan untuk bertindak serta ketidakserasian di antara pemikiran perasaan dan tingkah laku klien.

8. Perancangan

Pada peringkat ini kaunselor biasanya merancang tindakan untuk menamat dan merumuskan hasil perjumpaan dengan klien. Dalam proses ini keputusan yang muktamad akan diambil. Kaunselor seharusnya membantu klien merancang langkah-langkah yang perlu diikuti. Peringkat yang menuju penamat ini merupakan sebagai memperjelaskan matlamat yang hendak dicapai oleh klien.

 

9. Menamatkan bimbingan

Penamatan bermaksud sebagai suatu tahap pencapaian keputusan. Pada peringkat akhir ini nampaknya kaunselor sudah memahami kehendak-kehendak klien yang sebenarnya dan bolehlah dibuat rumusan atau menamatkan proses kaunseling. Bagaimanapun, proses ini bukanlah suatu persetujuan yang terakhir dan boleh disambung semula jika perlu. Seandainya kaunselor kaunselor tidak sanggup menolong klien, dia bolehlah berhubung dengan kaunselor lain bagi tujuan yang sama. Dengan kata lain, peringkat ini di anggap peringkat mencapai penyelesaian yang mana tugas kaunselor telah disempurnakan dan segala usaha telah dilakukan untuk kebaikan klien.

Syarat-syarat terpenting untuk menamakan bimbingan ialah kedua-dua pihak sedar tentang tujuan untuk mengakhiri bimbingan itu dan menerimanya. Ia perlu dirancang dengan lebih awal dan tidak dilakukan dengan mengejut. Cara-cara menamatkan bimbingan boleh digunakan dengan ayat-ayat seperti:

"Nampaknya masa tidak mengizinkan, kita akan berjumpa di lain masa."

"Keseluruhannya kita dapat berbincang tentang masalah ini dengan baik. Terima kasih kerana sangup datang berjumpa saya."

"Itu sahaja yang dapat kita bincangkan. Jika anda perlukan sangat, sila berhubung lagi. Bilik ini sentiasa terbuka."

Lazimnya, kaunselor yang berpengalaman akan menamatkan sesi kaunseling itu dengan mudah dan tidak menyakiti perasaan klien. Misalnya dia boleh melihat jam di tangan, membuka buku-buku atau cuba mengalih pandangan tetamu lain di luar. Kalau klien kelihatan gelisah, serba tidak kena atau tiada apa yang dipercakapkan, kaunselor bolehlah menghentikannya sahaja.

Jadi apa yang dilakukan oleh kaunselor dalam memberi bimbingan kepada klien, bukanlah satu jawapan atau penyelesaian yang tepat serta boleh menberi kepuasan kepada klien. Kebolehan dan keupayaan kaunselor mungkin ada batas yang tersendiri dan kadangkala di luar kemampuannya. Oleh itu kaunselor yang beretika, berdisiplin dan tidak sombong mestilah berdoa kepada Yang Maha Berkuasa dalam segala usaha untuk meningkatkan lagi keberkesanan paranan sebagai seorang pembimbing. Bagaimanapun, kesabaran, keikhlasan dan kejujuran adalah kunci kejayaan.

  1. Rumusan keseluruhan

Berdasarkan proses-proses bimbingan yang diterangkan itu, seseorang kaunselor haruslah sedar dan berhati-hati dalam mengendalikan sesi kaunseling. Pengalaman kaunseling harus memberi klien peluang membuat penerokaan kendiri dan membuat pertimbangan yang sewajarnya sesuai dengan matlamat yang hendak dicapai. Dalam sesi kaunseling, tidak ada satu set teknik yang tertentu yang boleh dijadikan pegangan khusus dalam usaha untuk memberi biombingan yang berkesan. Jika kaunselor itu seorang Muslim, dia harus memahami, sabar dan menghayati asas-asas bimbingan Islam yang terkandung di dalam Al-Quran, Rukun Iman dan Rukun Islam. Jika kaunselor yang bukan Islam , dia perlulah mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan etika kaunseling dan menjaga nama baiknya. Bagaimanapun, pada asasnya tidak ada bezanya di antara kaunselor Muslim dan bukan Muslim. Semuanya bertujuan untuk memberi nasihat yang baik, tunjuk cara yang betul dan bimbingan yang sempurna kepada semua klien. Bimbingan yang sempurna ialah ke arah memahami keimanan , perasaan, sumber diri dan peka kepada kehendak persekitaran. Maklumat tersebut sekurang-kurangnya boleh menjadi bekalan kepada klien untuk merancang masa depan hidupnya yang berharga. Sesuatu khidmat kaunseling rasanya akan tercapai dan berkesan seandainya klien mengukir kepuasan semasa dan selepas khidmat tersebut.

 

5.0 JENIS PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN

KAUNSELING.

 

Jenis-jenis perkhidmatan yang perlu disediakan di sekolah mengandungi sepuluh aspek ( Kementerian Pendidikan Malaysia, 1984), iaitu:

 

 1. Perkhidmatan inventori individu dan rekod
 2. (a). Mengadakan fail bimbingan bagi setiap pelajar.

  (b). Mengumpul dan merekod butir-butir berkaitan dengan penilaian dan pentafsiran minat pelajar.

  (c). Mengawasi corak kehadiran pelajar yang dirujukkan untuk kaunseling.

  (d). Menyelaras, menjaga dan mengemaskinikan rekod pelajar.

  (e). Memberi maklumat tentang pencapaian, kemajuan dan pretasi pembelajarn pelajar bermasalah untuk tujuan pemulihan.

  (f). Menjalankan kajiselidik dan memberi pentafsiran yang difikirkan perlu untuk membantu perkembangan pelajar.

   

 3. Perkhidmatan memberi maklumat
 4. (a). Mengumpul, menyelia dan menyebar maklumat kerjaya, vokasional, latihan dan pelajaran kepada pelajar seperti melalui risalah-risalah, buku-buku kecil, poster dan sebagainya.

  (b). Menambah dan mengemaskini fail-fail maklumat kerjaya, peluang latihan, pelajarn, sosial dan peribadi.

  (c). Memberi penerangan mengenai cara mengisi borang memohon pekerjaan.

  (d). Mengendalikan lawatan kerjaya pelajarn ke kiliang-kilang perusahaan.

  (e). Memberi maklumat tentang kerjaya dan pertolongan kepada sesiapa sahaja yang memerlukan

  (f). Mengelola program pendidikan pencegahan dadah.

 5. Perkhidmatan bimbingan kelompok
 6. (a). Merancang dan menyelaras aktiviti-aktiviti bimbingan kelompok dan tunjuk ajar yang boleh menggalakkan perkembangan konsep kendiri yang bersifat kognitif, afektif, psikosial, jasmani, vakasional dan agama. Kesemua ini bertujuan penyuburan.

  (b). Mengadakan bimbingan kelompok berkenaan masalah disiplin, pelajaran dan sosial yang dicadangkan oleh pelajar dari semasa ke semasa. Bimbingan ini bersifat penyesuaian.

  (c). Membantu pelajaer memilih mata-mata pelajaran untuk peperiksaan SRP, SPM dan STPM.

   

 7. Perkhidmatan kaunseling.

(a). Perkhidmatan kaunseling dengan pelajar boleh dilakukan secara individu atau kelompok seperti:

(i). Pencapaian akdemik yang tidak memuaskan.

(ii). Rujukan yang dibuat oleh guru-guru dan ibu bapa.

(iii). Kerjaya, pelajaran dan peribadi.

(iv). Ketidakhadiran dalam aktiviti kokurikulum.

(v). Masalah disiplin seperti merokok, bergaduh, ponteng sekolah dan sebagainya.

(b). Kaunseling keluarga boleh diadakan sekiranya ingin memahami masalah pelajar.

(c). Kaunseling tun juk ajar iaitu guru bimbingan mengadakan kelas untuk mengajar perkara yang berkaitan dengan penilaian kendiri, kemahiran-kemahiran berkomunikasi, membuat keputusan dan mengelakkan daripada penyalahgunaan dadah.

5. Perkhidmatan penempatan

(a). Membantu pelajar memilih kegiatan bidang kokurikulum, iaitu berdasarkan minat dan kebolehan mereka.

 1. (b). Penempatan pekerjaan:

 

6. Perkhidmatan mencegah penggunaan dadah

(a). Mengadakan bimbingan dan kaunseling individu atau kelompok untuk menanam dan memupuk sikap dan nilai membenci dadah.

(b). Memberi bantuan kepada pelajar untuk mendapatkan bantuan pemulihan atau rawatan.

(c). Mmeberi bantuan kepada pelajar supaya dapat menyesuaikan diri semula ke alam sekolah-sekolah selepas tamat pemulihan.

(d). Memberi penilaian dan memberi maklum balas kepada Jabatan Pendidikan negeri tentang program pencegahan penyalahgunaan dadah di peringkat sekolah.

 

 1. Perkhidmatan perundingan dan rujukan
 2. (a). Menolong pelajar lepasan sekolah mendapatkan nasihat berkaitan dengan hal-hal peribadi, kerjaya, pelajaran dan sebagainya apabila diminta.

  (b). Membantu pihak pentadbiran dan staf sekolah memahami program bimbingan di sekolah dengan lebih mendalam lagi.

  (c). Menolong ibu bapa pelajar dalam hal kebajikan pelajar.

  (d). Berbincang dengan staf sekolah tentang cara-cara untuk meningkatkan tahap prestasi khidmat bimbingan di sekolah.

  (e). Merancang bersama-sama guru tentang cara-cara yang paling berkesan untuk mengawasi kemajuan pelajar.

  (f). Mengadakan prosedur-prosedur yang tertentu dalam merujuk kes-kes tertentu kepada agensi-agensi atau pakar-pakar seperti doktor kanak-kanak, pakar jiwa, pegawai kebajian dab sebagainya.

 3. Perkhidmatan penyelaras sumber
 4. (a). Menjadi penyelaras bagi aktiviti-aktivit berkaitan kebajian pelajar di antara sekolah dengan agensi luar.

  (b). Menjadi pakar dalam aktiviti kokurikulum.

  (c). Menjadi penyelaras untuk penglibatan majikan, agensi-agensi kebajian dan orang-orang kenamaan tempatan dalam program bimbngan di sekolah.

  (d). Merancang dan menjadi penyelaras dalam usaha untuk memperkenalkan aktivti bimbingan kepada agensi-agensi tertentu dan komuniti tempatan.

 5. Perkhidmatan perbincangan dengan ibu bapa
 6. (a). Mengadakan hubungan dengan penjaga pelajar untuk bersama-sama mengawasi kemajuan terutama dalam pelajaran.

  (b). Menjadi penyelaras program orientasi untuk pelajar dan penjaga.

  (c). Bekerjasama dengan penjaga dalam mewujudkan disiplin di kalangan pelajar.

  (d). Mengadakan kaunseling keluarga jika didapati masalah yang dihadapi oleh pelajar berpunca daripada keluarga.

 7. Perkhidmtan penilaian

(a). Membuat penialaian program bimbingan di sekolah dengan tujuan untuk membaikinya.

(b). Menilai modul dan model bimbingan sebelum dilaksanakan di peringkat sekolah.

(c). Mewujudkan program kaunselor rakan sebaya dan program latihannya.

 

 

SEBELAH >